Wales Theatre Awards – The Winners

February 25, 2017 by

Wales Theatre Awards – the winners

 

. Best Dance Production. Won by Little Red Riding Hood and the The Three Little Bears, Ballet Cymru. .

Best Dance Production. Ballet Cymru wins for Little Red Riding Hood and the The Three Little Pigs

SWANSEA... WALES THEATRE AWARDS 2017 25th FEBRUARY 2017 The Welsh Theatre Awards, held at the Taliesin, Swansea, on Saturday evening. Pictured is Dennis O'Neill, who received the Special Achievement award.

Dennis O’Neill received the Special Achievement award.

Young critic Nia Callaghan, WTA

Young critic presenter Nia Callaghan with Ballet Cymru’s Darius James and presenter Gareth Lloyd Roberts

Volcano Youth Theatre 3, WTA

Volcano Youth Theatre

Won by Kommilitonen! WNO youth Opera.

Kommilitonen! WNO Youth Opera

me, WTA

Awards Director Mike Smith

Pete Award

Peter Doran, Belonging/ Perthyn

The winners of the Wales Theatre Awards 2017 have been announced at an awards evening at the Taliesin Arts Centre, Swansea University.

The Special Achievement award was presented to opera tenor Dennis O’Neill CBE who was born in nearby Pontarddulais. While his international career has spanned the continents yet Dennis has always kept Wales as his home and where the newly formed University of Wales Trinity Saint David invited him to establish a Wales International Academy of Voice to provide a highly specialised and unique environment for a small number of exceptional singers at the early-professional stage, selected and recruited globally, to develop and polish their talent to the highest professional standards.

The 2017 Awards contained two firsts.

Swansea-actress Sophie Melville won the Best Female Performance (English Language) for the second consecutive year, this year for her performance in Blackbird from Those Two Imposters at Cardiff’s pub theatre The Other Room. Last year she won the Award for Iphigenia in Splott which has toured extensively and has subsequently been nominated for several awards.

Actor Llion Williams won the Best Male Performance (English Language) for his role in the bilingual play Belonging/Perthyn from Re:Live in association with Chapter and Torch Theatre. Uniquely in the history of the awards, he was also named winner of the Best Male Performance (Welsh Language) for Chwalfa from Theatr Genedlaethol Cymru, in association with Pontio and Frân Wen. Chwalfa won the Best Production in the Welsh Language.

 

Best Male Performance in the Welsh Language. Won by, Llion Williams, Chwalfa.

Best Male Performance in the Welsh Language, Llion Williams, Chwalfa

Perfformiad Gorau yn yr Iaith Gymraeg – Gwryw, Llion Williams, Chwalfa

 

Then the Best Director Award was presented to Peter Doran, Artistic Director of Torch Theatre, Milford Haven, for his directing of Belonging/Perthyn from Re:Live, which deals with the very human issue of dementia and as a bilingual work explored how language changes in a person with this condition. In this case the actor slowly lost the ability to speak English and returned to his native first language Welsh.

The audience watched videos from the Royal Opera House, where Bryn Terfel presented an award to Gwyn Hughes Jones, the Meet Fred ensemble from their tour, Phil Williams from India and Sophie Melville from the Orange Tree Orchard, Richmond.

Wales Theatre Awards director Mike Smith said, “These three awards demonstrate the growth in bilingual theatre in Wales, reflecting the very special relationship between the two languages in the nation. More and more shows are bilingual and there is also much imaginative work being carried out in the Welsh language theatre to make work accessible for English only speakers.”

 

Best Opera Production. Won by Kommilitonen! WNO youth Opera. Polly Graham

Best Opera Production, Kommilitonen! WNO youth Opera, Polly Graham

Cynhyrchiad Opera Gorau, Kommilitonen! Opera Ieuenctid OCC, Polly Graham

The three opera awards were won by WNO Youth Opera for Kommilitonen!, Gwyn Hughes Jones for Cavalleria rusticana & Pagliacci with Welsh National Opera  and Claire Booth for La Voix Humaine, Wales Millennium Centre and Welsh National Opera as part of the inaugural Festival of Voice 2016.

Super Furry Animals frontman Gruff Rhys won the Best Sound Award for his composition The Insatiable, Inflatable Candylion which was staged as a glorious family entertainment with National Theatre Wales.

Ballet Cymru repeated its success in the 2014 Awards winning best Dance Production with its hugely entertaining Little Red Riding Hood & The Three Little Pigs adapted from Welsh writer Roald Dahl’s Revolting Rhymes. National Dance Company Wales artistic director Caroline Finn won Best Female Dance Artist for her work Folk and Phil Williams won Best Male Dance Artist for Cascade Dance Theatre, Wales new contemporary dance company that is taking high quality dance to venues throughout the nation.

 

Darius James, Amy Doughty and children. Little Red Riding Hood and the The Three Little Bears, Ballet Cymru.

Darius James, Amy Doughty and children, Little Red Riding Hood and the The Three Little Pigs, Ballet Cymru

Darius James, Amy Doughty a’u plant, Little Red Riding Hood and the The Three Little Pigs, Ballet Cymru

These awards recognise excellence in theatre, dance and opera created and presented in Wales. The nominations were made by 40 critics throughout Wales, working in English and in Welsh and for print, broadcast and online platforms.  Between them they have made 830 nominations. These nominations were for 281 separate artists, 157 shows from 89 companies.

Mike Smith told the audience at the Taliesin, “The Awards are made possible thanks to the work of the judges who painstakingly assess all of the nominations to choose the shortlists and then overall winners, and the generous sponsorship from arts organisations, venues and individuals. This sponsorship also enables the Wales Critics Fund to give financial support to freelance and young critics to attend performances across the nation. In its first two years, the Fund has supported more than 500 reviews across Wales.”

The audience was entertained with songs from WNO Youth Opera’s award winning Kommilitonen!, rousing performances from Swansea’s Volcano Youth Theatre and a hilarious scene from Leeway Productions innovative 10 Minute Musicals which supports new musical theatre created in Wales.

Mae enillwyr Gwobrau Theatr Cymru 2017 wedi eu cyhoeddi mewn noson wobrwyo yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe.

Cyflwynwyd y wobr am Gyfraniad Arbennig i’r tenor opera Dennis O’Neill CBE a aned ym Mhontarddulais gerllaw. Er ei fod wedi dilyn gyrfa ryngwladol lwyddiannus, Cymru yw cartref Dennis, ac mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi ei wahodd i sefydlu Academi Ryngwladol y Llais Cymru, er mwyn darparu amgylchedd arbenigol ac unigryw i nifer fechan o gantorion addawol o bedwar ban byd ar ddechrau eu gyrfa, gan roi cyfle iddynt ddatblygu a mireinio eu talent i’r safon broffesiynol uchaf posib.

Dylid tynnu sylw at ddau beth neilltuol a ddigwyddodd yng Ngwobrau 2017 am y tro cyntaf erioed.

Enillodd yr actores o Abertawe, Sophie Melville, y Wobr am y Perfformiad Gorau gan Fenyw (Iaith Saesneg) am yr ail flwyddyn yn olynol.  Eleni fe’i gwobrwywyd ar gyfer ei pherfformiad yn Blackbird gan Those Two Imposters yn theatr dafarn Caerdydd, The Other Room, a llynedd enillodd y Wobr am Iphigenia in Splott, sydd wedi teithio’n helaeth ac wedi ei enwebu am nifer o wobrau.

Enillodd yr actor Llion Williams y Wobr am y Perfformiad Gorau gan Wryw (Iaith Saesneg) am ei ran yn y ddrama ddwyieithog Belonging/Perthyn gan Re:Live, mewn cysylltiad â Chapter a Theatr y Torch. Ac am y tro cyntaf yn hanes y gwobrau, ef enillodd y Wobr am y Perfformiad Gorau gan Wryw (Iaith Gymraeg) hefyd am Chwalfa gan Theatr Genedlaethol Cymru. Chwalfa enillodd y Wobr am y Cynhyrchiad Gorau yn yr Iaith Gymraeg.

 

Yna, cyflwynwyd y Wobr am y Cyfarwyddwr Gorau i Peter Doran, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Torch, Aberdaugleddau am gyfarwyddo Belonging/Perthyn i Re:Live, drama sy’n ymdrin â dementia, ac fel darn o waith dwyieithog, archwiliwyd sut mae iaith yn newid i berson sy’n byw â’r cyflwr.  Yn yr achos hwn bu i’r actor yn araf bach golli’r gallu i siarad Saesneg gan ddychwelyd at ei famiaith.

Gwyliodd y gynulleidfa fideos o’r Tŷ Opera Brenhinol, ble cyflwynodd Bryn Terfel wobr i Gwyn Hughes Jones, cip o daith ensemble  Meet Fred, Phil Williams o India a Sophie Melville o’r Orange Tree Orchard, Richmond.

Meddai Mike Smith, Cyfarwyddwr y Gwobrau Theatr; “Mae’r tair gwobr yma’n dangos datblygiad y theatr ddwyieithog yng Nghymru, gan adlewyrchu’r berthynas arbennig sy’n bodoli rhwng y ddwy iaith a siaredir yma. Mae mwy a mwy o sioeau’n ddwyieithog erbyn hyn, ac mae gwaith creadigol iawn yn cael ei gynhyrchu yn y theatr Gymraeg er mwyn sicrhau hygyrchedd i siaradwyr Saesneg.”

Enillwyd y tair gwobr opera gan Opera Ieuenctid OCC am Kommilitonen!, Gwyn Hughes Jones ar gyfer Cavalleria rusticana & Pagliacci gydag Opera Cenedlaethol Cymru, a Claire Booth ar gyfer La Voix Humaine, Canolfan Mileniwm Cymru ac Opera Cenedlaethol Cymru, fel rhan o Ŵyl y Llais 2016.

Prif leisydd y Super Furry Animals, Gruff Rhys, enillodd y Wobr am y Sain Gorau am  The Insatiable, Inflatable Candylion a lwyfannwyd fel sioe deuluol hwyliog dros ben gan National Theatre Wales.

Bu i Ballet Cymru, a ddaeth i’r brig yn 2014, ennill y Wobr am Cynhyrchiad Dawns Gorau am eu sioe hudolus Little Red Riding Hood & The Three Little Pigs, a addaswyd o Revolting Rhymes, gwaith yr awdur o Gymru, Roald Dahl. Enillodd cyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Caroline Finn, wobr am yr Artist Dawns Gorau (Menyw), ar gyfer ei gwaith, Folk, a Phil Williams enillodd y Wobr am yr Artist Dawns Gorau (Gwryw), ar gyfer Cascade Dance Theatre, cwmni dawns cyfoes newydd Cymru, sy’n mynd â dawns o safon uchel i leoliadau ledled y wlad.

Mae’r gwobrau’n adnabod rhagoriaeth y gwaith sy’n cael ei greu a’i gyflwyno yng Nghymru ym myd theatr, dawns ac opera. Derbyniwyd enwebiadau gan 40 o feirniaid Cymraeg a Saesneg ledled Cymru, ac a gyflwynodd adolygiadau mewn print, ar y cyfryngau torfol neu ar-lein.  Cafwyd 830 o enwebiadau ar gyfer 281 o artistiaid unigol, 157 sioe, gan 89 o gwmnïau.

Wrth annerch y gynulleidfa yn Taliesin, dywedodd Mike Smith; “Ni fyddai’r Gwobrau hyn yn bosib heb waith manwl a gofalus y beirniaid sy’n asesu’r holl enwebiadau er mwyn dewis y rhestrau byr a’r enillwyr, na heb nawdd hael sefydliadau celfyddydol, lleoliadau ac unigolion. Mae’r nawdd yma hefyd yn galluogi Cronfa Beirniaid Cymru i gynnig cefnogaeth ariannol i adolygwyr ifanc a llawrydd i fynychu perfformiadau ledled y wlad. Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf, mae’r Gronfa wedi cefnogi mwy na 500 o adolygiadau ar draws Cymru gyfan.

Cafodd y gynulleidfa ei diddanu gan ganeuon allan o Kommilitonen!, cynhyrchiad llwyddiannus Opera Ieuenctid OCC, perfformiadau cyffrous Theatr Ieuenctid Volcano, Abertawe, a golygfa ddoniol iawn allan o 10 Minute Musicals gan Cynyrchiadau Leeway, sy’n cefnogi theatr gerdd a gynhyrchir yng Nghymr

 

 

WALES THEATRE AWARDS 2017 WINNERS

BEST SHOW FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

Y SIOE ORAU AR GYFER PLANT A PHOBOL IFANC

Cysgu’n Brysur

Cwmni Theatr Arad Goch

 

Best Show for Children and Young People. Cwmni Theatr Arad Goch, Jeremy Turner.

Cwmni Theatr Arad Goch, Jeremy Turner

 

BEST SOUND

SAIN GORAU

Gruff Rhys

The Insatiable, Inflatable Candylion

National Theatre Wales

 

BEST LIGHTING

GOLEUO GORAU

Colin Grenfell

Cat on a Hot Tin Roof

Theatr Clwyd

 

Colin Grefell, WTA

Colin Grenfell, Cat on a Hot Tin Roof, Theatr Clwyd

 

 

BEST DESIGN AND/OR COSTUME

DYLUNIO A/NEU GWISGOEDD GORAU

Amy Jane Cook

Constellation Street

The Other Room

 

BEST OPERA PRODUCTION

CYNHYRCHIAD OPERA GORAU

Kommilitonen!

WNO Youth Opera

Opera Ieuenctid WNO

 

Kommilitonen! WNO youth Opera.
.

Kommilitonen! WNO Youth Opera /  Opera Ieuenctid WNO

BEST MALE IN AN OPERA PRODUCTION

PERFFORMIAD GORAU MEWN CYNHYRCHIAD OPERA – GWRYW

Gwyn Hughes Jones

Cavalleria rusticana & Pagliacci

Welsh National Opera

Opera Cenedlaethol Cymru

 

Best Male in an Opera Production. Bryn Terfel presents Gwyn Hughes Jones his award at the Royal Opera House

 

Best Male in an Opera Production/ Perfformiad Gorau Gorau Mewn Cynhyrchiad Opera – Gwyrw,  Gwyn Hughes Jones.

 

BEST FEMALE IN AN OPERA PRODUCTION

PERFFORMIAD GORAU MEWN CYNHYRCHIAD OPERA – MENYW

Claire Booth

La Voix Humaine

Wales Millennium Centre and Welsh National Opera

Canolfan Mileniwm Cymru ac Opera Cenedlaethol Cymru

 

BEST ENSEMBLE

ENSEMBLE GORAU

Meet Fred

Hijinx

 

ng. Best Ensemble. Won by Meet Fred, Mijinx.

 Meet Fred, Hijinx

BEST PLAYWRIGHT IN THE WELSH LANGUAGE

DRAMODYDD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG

Angharad Price

Nansi

Theatr Genedlaethol Cymru

 

BEST PLAYWRIGHT IN THE ENGLISH LANGUAGE

DRAMODYDD GORAU YN YR IAITH SAESNEG

Matthew Bulgo

Constellation Street

The Other Room

 

 Best Playwright in the English Language. Won by Matthew Bulgo, Constellation Street, The Other Room.

Matthew Bulgo, Constellation Street, The Other Room

BEST DANCE PRODUCTION

CYNHYRCHIAD DAWNS GORAU

Little Red Riding Hood & The Three Little Pigs

Ballet Cymru

 

 

 Best Female Dance Artist (Performer and/or Choreographer). Won by Caroline Finn, NDCWales

 Caroline Finn, NDCWales

BEST FEMALE DANCE ARTIST (PERFORMER AND/OR

CHOREOGRAPHER)

ARTIST DAWNS GORAU – MENYW (PERFFORMIWR A/NEU

GOREOGRAFFYDD)

Caroline Finn

Folk

National Dance Company Wales

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

 

BEST MALE DANCE ARTIST (PERFORMER AND/OR

CHOREOGRAPHER)

ARTIST DAWNS GORAU – GWRYW (PERFFORMIWR A/NEU

GOREOGRAFFYDD)

Phil Williams

Theatr Dawns Cascade Dance Theatre

 

BEST FEMALE PERFORMANCE IN THE ENGLISH LANGUAGE

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG – MENYW

Sophie Melville

Blackbird

Those Two Impostors at The Other Room

 

BEST MALE PERFORMANCE IN THE ENGLISH LANGUAGE

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG – GWRYW

Llion Williams

Belonging/Perthyn

Re-Live

 

SWANSEA... WALES THEATRE AWARDS 2017 25th FEBRUARY 2017 The Welsh Theatre Awards, held at the Taliesin, Swansea, on Saturday evening. Best Male performance in the English Language. Won by, Llion Williams, Belonging.

Belonging/Perthyn

 

BEST FEMALE PERFORMANCE IN THE WELSH LANGUAGE

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG – MENYW

Siw Hughes

Mrs Reynolds a’r Cena Bach

Theatr Genedlaethol Cymru

 

Best Female performance in the English Language. Won by, Siw Hughes.

 Siw Hughes

 

BEST MALE PERFORMANCE IN THE WELSH LANGUAGE

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG – GWRYW

Llion Williams

Chwalfa

Theatr Genedlaethol Cymru

 

BEST PRODUCTION IN THE WELSH LANGUAGE

CYNHYRCHIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG

Chwalfa

Theatr Genedlaethol Cymru

 

 in the Welsh Language. Won by, Chwalfa.

Chwalfa

 

 

BEST PRODUCTION IN THE ENGLISH LANGUAGE

CYNHYRCHIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG

Constellation Street

The Other Room

 

 Best Production in the English Language. Won by Constellation Street, The Other Room.

 Constellation Street, The Other Room a Caroline Finn, NDCWales

BEST DIRECTOR

CYFARWYDDWR GORAU

Peter Doran

Belonging/Perthyn

Re-Live

 

 Karin Diamond, Belonging

 

 

SPECIAL ACHIEVEMENT / LLWYDDIANT ARBENNIG

International tenor and Director of Wales Academy of the Voice

Dennis O’Neill

 

 

 

Dennis O'Neill, Special Achievement award.

Dennis O’Neill, Special Achievement Award / Llwyddiant Arbennig

 

 Dennis O'Neill, who received the Special Achievement award from Murphy.

Dennis O’Neill & Suzanne Murphy

 

Special Achievement award.

 

 

 

 

 

All Photography Robert Melen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Leave a Reply